Gabinet Dietetyczny Linea


IdŸ do treœci

Menu g³ówne:


Gabinet Dietetyczny "Linea" zajmujê siê uk³adaniem indywidualnych planów ¿ywieniowych zarówno dla osób chorych jak i zdrowych. Dziêki zastosowaniu nowoczesnych metod analizy sk³adu cia³a oraz fachowej wiedzy dietetycznej mo¿liwe jest skomponowanie odpowiedniej diety, która pozwoli Ci cieszyæ siê dobrym zdrowiem i samopoczuciem.

do 13 sierpnia 2015 bede przebywac na urlopie, prosze o rejestracje telefoniczna po tym terminie SZYBKA REJESTRACJA WTOREK- SRODA GODZ. 8-16.00
tel. 605 469 505
Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego
UE